Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją CultureLab

19 maja 2022

Fundacja CultureLab powstała w 2016 roku. Jednym z działań prowadzonych przez organizację jest edukacja ekologiczna ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs - Sustainable Development Goals). W dniach 23-24 września 2022 roku Fundacja w partnerstwie z Funduszem Wyszehradzkim organizuje w Warszawie I Międzynarodową Konferencję dla Nauczycieli Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych „Nauczyciele Przyszłości – Razem dla Środowiska”. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania tej grupy zawodowej w działania na rzecz środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Drzewo i Jutro wsparła finansowo tłumaczenie konferencji oraz streaming wydarzenia. W ciągu 2 dni ponad 100 nauczycieli z 4 państw europejskich - Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji weźmie udział w konferencji w sposób stacjonarny. Dodatkowo 200 nauczycieli obejrzy w języku polskim streaming online; powstaną również filmy z najciekawszych sesji warsztatowych dostępne dla wszystkich chętnych po wydarzeniu. W trakcie konferencji poruszonych zostanie 6 zagadnień: mała retencja wody (SDG 6); segregacja śmieci (SDG 12); bioróżnorodność (SDG 15); ochrona pszczół (SDG 15); zagrożone gatunki zwierząt (SDG 14) oraz zmiana klimatu (SDG 13).

Projekt będzie realizowany w terminie 23 września 2022 – 1 października 2022, a jego koszt to 29 758,72 zł.

Więcej informacji o Fundacji CultureLab jest dostępnych TUTAJ

 

   

           

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Budujemy plac zabaw przy Szpitalu w Bolesławcu

12 maja 2022

Plac zabaw, który powstanie przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu będzie trzecim obiektem, wybudowanym ze środków Fundacji w tym roku. Integracyjny plac zabaw jest dedykowany przede wszystkim pacjentom oddziału pediatrycznego, dysponującego 25 miejscami oraz podopiecznym poradni przyszpitalnych, przyjmujących około 150 pacjentów miesięcznie. Około 10% pacjentów pediatrycznych to osoby z niepełnosprawnością ruchową, dlatego część wyposażenia stanowią urządzenia integracyjne, dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się.

Szpital zapewnia kompleksową i nowoczesną diagnostykę oraz leczenie chorób wieku dziecięcego, wykazując holistyczne podejście do pacjentów. Celem stworzenia placu zabaw jest zapewnienie pacjentom jak najlepszych warunków hospitalizacji, odpowiadających na ich potrzeby rozwojowe.

Koszt planowanej inwestycji wyniesie 272 707,12 zł.

 

   

Wizualizacje placu zabaw

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Budujemy kolejny integracyjny plac zabaw

6 maja 2022

Niebawem rozpoczniemy budowę placu zabaw przy nowo powstałym Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim (niedaleko Miechowa, w województwie małopolskim). Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Miechowie i obejmuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) z oddziałami przedszkolnymi, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Poradnię Psychologiczną Dziecięcą oraz Poradnię Logopedyczną. Placówka oferuje pomoc dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym. W działaniach prowadzonych przez Centrum będzie regularnie uczestniczyć około 740 osób. Z planowanego placu zabaw oraz siłowni plenerowej będą korzystali przede wszystkim podopieczni OREW w wieku od 3. do 25. roku życia, a także odbiorcy różnych form wsparcia i terapii oferowanych w Centrum w wieku od urodzenia do 18. roku życia. Bardzo istotną wartością zarówno dla PSONI, jak i Fundacji Drzewo i Jutro, jest integracja, dlatego plac zabaw będzie dostosowany do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności ruchowej oraz otwarty także dla dzieci i młodzieży prawidłowo rozwijającej się, zamieszkującej w okolicy.

Poniżej prezentujemy wizualizację planowanej inwestycji, której koszt wyniesie 419 464,44 zł.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Szkolenia dla kadry SOS Wiosek Dziecięcych

4 maja 2022

W maju i czerwcu odbędą się dofinansowane przez Fundację Drzewo i Jutro szkolenia dla zespołu SOS Wiosek Dziecięcych – 18 psychologów zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz 52 pracowników Programów Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”. Szkolenia dotyczyć będą standardów diagnozy oraz wsparcia dziecka i rodziny po pandemii, odbędą się też warsztaty wymiany dobrych praktyk, podczas których specjaliści będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wierzymy, że takie wsparcie merytoryczne kadry psychologicznej i pedagogicznej udzielającej pomocy osobom w trudnej sytuacji przełoży się na wzrost skuteczności niesionej pomocy.

Projekt realizowany będzie w terminie 11 maja – 9 czerwca 2022 roku, a jego koszt wynosi 29 156 zł.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Drugi rok współpracy z Fundacją Ocean Marzeń

28 kwietnia 2022

Rozpoczynamy drugą edycję projektu wspierającego Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej (MPEŻ) realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowywaniu ich do dorosłego życia poprzez żeglarstwo, które stanowi narzędzie pracy z podopiecznymi – pomaga kształtować w nich odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej. Udział w rejsach i szkoleniach pozwala młodym ludziom zdobyć umiejętności żeglarskie, które później mogą rozwijać na ścieżce zawodowej.

W ramach aktualnej edycji projektu współfinansujemy cztery rodzaje działań: wiosenne rejsy rodzinne dla wychowanków placówek oraz ich opiekunów i wychowawców, szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego oraz na certyfikat Młodszego Sternika Jachtowego, szkolenia manewrowe dla kadetów MPEŻ, wędrowny rejs stażowy dla kadetów i aspirantów na kadetów MPEŻ oraz zatokowe rejsy stażowe dla aspirantów i kadetów MPEŻ.

Okres realizacji projektu to 30.04 – 07.10.2022, a jego koszt wynosi 82 978 zł.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Czwarta edycja projektu Fundacji Dla Wolności w nowym miejscu

20 kwietnia 2022

Działania Fundacji Dla Wolności kierowane do dzieci z rodzin uchodźczych wspieramy już od 2019 roku. Zajęcia w ramach Przystanku „Świetlica” do końca sierpnia 2021 roku realizowane były w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku, a w wyniku jego zamknięcia, od września zostały przeniesione do Podkowy Leśnej - Dębaka. W nowej lokalizacji znajduje się 300 miejsc, obecnie przebywają w nim głównie osoby z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Białorusi i Afganistanu.

Pod koniec 2021 roku w ośrodku przeprowadzona została diagnoza potrzeb środowiska, na podstawie której zaplanowano działania na rzecz jego mieszkańców, m.in. program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci (pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie umiejętności komunikacyjnych, zajęcia integracyjne, manualne i ruchowe), indywidualną pracę z dzieckiem i rodziną (konsultacje w zakresie codziennych spraw życiowych, edukacyjnych i wychowawczych), cykl spotkań i warsztatów aktywizujących dla dorosłych, wycieczki i wydarzenie integracyjne.

W kwietniu rozpoczęliśmy czwarty rok wsparcia projektu Przystanek „Świetlica”, w którym m.in. w całości pokrywamy koszt wynagrodzeń wychowawców, asystenta kulturowego oraz wycieczek poza teren ośrodka.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku, a jego koszt wynosi 155 632,00 zł.

 

    

Zabawy w Przystanku "Świetlica"

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rozpoczynamy współpracę z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej

5 kwietnia 2022

Z radością informujemy, że 1 kwietnia 2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE). Organizacja działa od 25 lat. Jej celem jest wzmocnienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności i promowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zasad postępowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju.

W ramach współpracy finansujemy realizację drugiej edycji Konkursu „Zielone miejsce”, organizowanego przez WCEE na terenie wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Grupy, które się zgłoszą do projektu, wezmą udział w warsztatach przyrodniczych, a następnie stworzą koncepcje „Zielonych miejsc” w swoim bliskim otoczeniu. Następnie WCEE wyłoni Laureatów, którzy otrzymają nagrody w formie sadzonek roślin, niezbędnych do stworzenia „Zielonego miejsca” przyjaznego ptakom i owadom.

Projekt obejmie 400 beneficjentów, skupionych w 20 zorganizowanych grupach. Dzięki konkursowi powstanie 12 „Zielonych miejsc” w sąsiedztwie szkół, przedszkoli, uniwersytetów III wieku i siedzib kół gospodyń wiejskich.

Koszt projektu to 29 000 zł.

Więcej informacji o Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej można znaleźć tutaj.

     

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

    

Siedziba organizacji.  

     

    

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Uroczyste otwarcie integracyjnego placu zabaw przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

4 kwietnia 2022

29 marca z radością dokonaliśmy uroczystego otwarcia integracyjnego placu zabaw przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Jest to drugi – obok oddanego do użytku w listopadzie 2021 roku boiska wielofunkcyjnego – obiekt zbudowany przez Fundację Drzewo i Jutro dla tej placówki.

Szpital zajmuje się rozpoznawaniem i kompleksowym leczeniem rehabilitacyjnym pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu – zapewnia opiekę na dwóch oddziałach dla około 70 osób (do 18. roku życia) oraz konsultacje w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych. Ponadto dla pacjentów w wieku szkolnym organizuje opiekę pedagogiczną oraz edukację z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Plac zabaw powstał przede wszystkim z myślą o najmłodszych pacjentach szpitala, którzy nie są objęci nauką w przyszpitalnej szkole i brakowało im przyjaznego miejsca do spędzania czasu wolnego od procedur medycznych.

Podczas uroczystego przecięcia wstęgi obecni byli: p.o. Dyrektora Szpitala – lek. med. Jerzy Piotrowski, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – Sylwia Kucia, Kierownik Projektów Infrastrukturalnych w Fundacji Drzewo i Jutro – Jacek Grajewski, Prezes Grupy Saternus S.A. (firmy wykonawczej) – Bartosz Orliński, a także przebywające w szpitalu dzieci (relacja z otwarcia dostępna jest również na stronie internetowej przyszpitalnej szkoły: szkolaszpital.pl/artykul/553/zabawe-czas-zaczac).

Bardzo się cieszymy, że mali i więksi pacjenci mogą już korzystać z nowej przestrzeni do zabawy. Mamy nadzieję, że pobyt na placu zabaw przyniesie im dużo radości i wytchnienia.

Koszt całej inwestycji wyniósł 370 751,68 zł.

   

Pierwsi pacjenci korzystający z urządzeń :)

      

Wyposażenie placu zabaw

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Szósty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

4 marca 2022

W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejne edycje trzech projektów realizowanych we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę: Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie i w Gdańsku oraz Telefonu Zaufania 116 111.

Ośrodki CPD w Warszawie i Gdańsku oferują kompleksową pomoc dla dzieci z doświadczeniem przemocy oraz ich niekrzywdzących rodziców lub opiekunów. Czwarta edycja projektu wsparcia CPD w Gdańsku realizowana jest w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. W ramach tego działania Fundacja Drzewo i Juro dofinansowuje m.in. indywidualną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną, grupy terapeutyczne dla rodziców i nastolatków, superwizje dla zespołu pracowników oraz koordynację działań placówki, przeznaczając na ten cel: 234 497 zł. Szósta już edycja projektu wsparcia CPD w Warszawie trwa od marca 2022 do lutego 2023 roku. Placówka uzyskała wsparcie w wysokości 345 658 zł m.in. na indywidualną pomoc psychologiczną, konsultacje lekarskie, spotkania grup terapeutycznych, a także wsparcie edukacyjne dzieci oraz socjalne rodzin.

W marcu rozpoczęliśmy także finansowanie szóstej edycji projektu Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży, oferującego możliwość rozmowy o problemach i otrzymania porad w sytuacjach kryzysowych od wykwalifikowanych konsultantów oraz przeszkolonych wolontariuszy. Zespół infolinii podejmuje także – wraz z odpowiednimi służbami – interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kontaktujących się osób. Współfinansujemy wynagrodzenia pracowników oraz szkolenia i superwizje całego zespołu Telefonu Zaufania, a także koordynację jego pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 roku, a jego koszt wynosi 500 000 zł.

Wnętrze Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

Biuro Telefonu Zaufania 116 111

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rozpoczęliśmy kolejne edycje projektów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce

31 stycznia 2022

Od początku stycznia realizujemy nową edycję projektu, finansowanego przez nas nieprzerwanie od niemal pięciu lat – Wsparcie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie. W ramach tego działania świadczona jest pomoc rodzinom zagrożonym rozpadem, żyjącym w trudnych warunkach. Fundacja dofinansowuje m.in. indywidualne wsparcie rodzin przez specjalistów (psycholog, asystent rodziny), pracę wychowawców i korepetytorów z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego oraz koordynację działań całego Programu. Ponadto wspieramy finansowo wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży, które dają możliwość zdobywania nowych doświadczeń i ćwiczenia umiejętności społecznych w innym otoczeniu. W 2022 roku na wsparcie PUR w Koszalinie przeznaczyliśmy 332 729,30 zł.

W styczniu rozpoczęliśmy także finansowanie szóstej edycji projektu Fundusz remontowy, skierowanego do podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy przygotowują się do usamodzielnienia i zamieszkania w swoim pierwszym, własnym mieszkaniu lub domu. Dzięki naszemu wsparciu w 2022 roku co najmniej dwie osoby otrzymają dofinansowanie remontu mieszkania w wysokości 30 000 zł.

Projekty realizowane są od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Zajęcia kreatywne prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w Koszalinie

Mieszkanie wyremontowane w ramach Funduszu remontowego w 2021 roku

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rok 2021 w naszej Fundacji

28 stycznia 2022

Styczeń to czas podsumowań. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami, które realizowaliśmy w 2021 roku:

 • sfinansowaliśmy budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, w którym około 70 pacjentów objętych jest kompleksowym leczeniem rehabilitacyjnym dysfunkcji narządu ruchu oraz edukacją w przyszpitalnej szkole;
 • współfinansowaliśmy działalność dwóch Centrów Pomocy Dzieciom, prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę: w Warszawie i Gdańsku, w których około 230 dzieci z doświadczeniem przemocy oraz ich 330 opiekunów otrzymało różnoraką pomoc (w procedurach karnych, pomoc psychologiczną i psychiatryczną), a także wsparcie edukacyjne i socjalne;
 • współfinansowaliśmy działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego konsultanci w zeszłym roku odebrali 57 621 połączeń telefonicznych oraz odpowiedzieli na 9 232 wiadomości online;
 • zrealizowaliśmy 4 projekty wspierające dzieci z rodzin uchodźczych: z Warszawy – z Fundacją Dla Wolności oraz Fundacją Polska Gościnność, z Łukowa – we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” i z Łomży – z Fundacją Ocalenie. W ramach tych działań wsparcie edukacyjne, psychologiczne i pomoc w adaptacji otrzymało ok. 265 dzieci;
 • sfinansowaliśmy wyjazdy wakacyjne dla 159 podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych;
 • wspieraliśmy młodzież z pieczy zastępczej, finansując naukę na uczelniach wyższych i remonty mieszkań – we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce oraz programy przygotowujące młodzież do usamodzielnienia się, prowadzone przez Fundację Robinson Crusoe;
 • współfinansowaliśmy działalność dwóch Programów Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych: w Koszalinie i Biłgoraju, kierowanych do rodzin zagrożonych rozpadem i w trudnej sytuacji życiowej, gdzie w ostatnim roku pomoc socjalną, psychologiczną i edukacyjną otrzymało około 440 osób, a około 60 dzieci korzystało z zajęć świetlicowych,
 • w obszarze edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, w ramach której zostały m.in. zrealizowane 2 warsztaty dla 57 młodych aktywistów ekologicznych, a także z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, który przeprowadził m.in. 128 warsztatów stacjonarnych dla uczniów i 5 warsztatów terenowych dla rodzin oraz – dzięki naszemu finansowaniu – rozpoczął cykliczne warsztaty terenowe z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla 20 klas;

W 2021 nawiązaliśmy też współpracę z nowymi organizacjami:

 • współfinansujemy działalność kolejnego, trzeciego już Centrum Pomocy Dzieciom (CPD), prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa;
 • wspieramy finansowo Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna;
 • współfinansujemy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych”, realizowany przez Fundację Atalaya, skierowany do usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w Warszawie;
 • sfinansowaliśmy rejsy wędrowne i szkoleniowe po Mazurach dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w 2021 roku uczestniczyło w nich 37 osób), w ramach projektu „Wypłynąć po marzenia” Fundacji Ocean Marzeń.


W 2021 Fundacja Drzewo i Jutro przeznaczyła na wszystkie powyższe działania kwotę 2 612 164,74 zł.

Zachęcamy Was do polubienia i śledzenia naszego profilu na Facebooku

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Książka pt. „Zielona inkluzja, czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce” objęta patronatem honorowym Fundacji Drzewo i Jutro

30 grudnia 2021

Z przyjemnością informujemy o objęciu patronatem honorowym publikacji z zakresu edukacji ekologicznej autorstwa dr Joanny Godawy, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Monografia „Zielona inkluzja, czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce” zajmuje się tematem deficytu kontaktu człowieka z przyrodą oraz przedstawia rożne sposoby zbliżania się do natury. Zaproponowano w niej między innymi autorski model leśnej bajki, która pomaga w pogłębianiu relacji dzieci z naturą. Autorka przybliża również temat kąpieli leśnych, które mimo rosnącej popularności na świecie doczekały się dotąd niewielu polskich opracowań naukowych, szczególnie z uwzględnieniem udziału dzieci.

Książka jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukatorów leśnych.

Mamy nadzieję, że lektura „Zielonej inkluzji...” będzie pomocna w projektowaniu działań edukacyjno-rozwojowych w przestrzeni natury i zainspiruje czytelników do rozwijania edukacji ekologicznej w terenie, której jesteśmy gorącymi zwolennikami.

 

         

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zakończyliśmy budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

10 listopada 2021

5 listopada z wielką radością uroczyście otworzyliśmy kolejny obiekt przeznaczony dla młodych pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu – wielofunkcyjne boisko przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Szpital zajmuje się rozpoznawaniem i kompleksowym leczeniem rehabilitacyjnym dysfunkcji narządu ruchu około 70 pacjentów w wieku od 0 do 18-go roku życia. Opiekę zdrowotną świadczy zarówno w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej. W ofercie szpitala znajduje się m.in.: fizykoterapia, kinezyterapia, psychoterapia, terapia logopedyczna i terapia zajęciowa. Ponadto szpital zapewnia pacjentom w wieku szkolnym opiekę pedagogiczną oraz edukację z zakresu szkoły podstawowej i liceum. Dzieci i młodzież mogą odtąd grać na świeżym powietrzu w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę, zaspokajając swoją potrzebę ruchu i pracując nad osiągnięciem większej sprawności.

W uroczystości otwarcia boiska udział wzięli: p.o. Dyrektora Szpitala – lek. med. Jerzy Piotrowski, Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych – Izabela Kluska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – Sylwia Kucia oraz – ze strony Fundacji Drzewo i Jutro: Kierownik Projektów Infrastrukturalnych – Jacek Grajewski i Koordynatorka Projektów – Anita Czoska, a także przebywające w szpitalu dzieci i ich wychowawcy.

Jesteśmy bardzo dumni z tej realizacji i mamy nadzieję, że dzięki możliwości aktywnego spędzania czasu na nowym boisku, długotrwały pobyt w szpitalu będzie dla młodych pacjentów odrobinę łatwiejszy.

Koszt całej inwestycji wyniósł 313 573,91 zł.

 

  

Tak prezentuje się całe boisko

Uroczyste przecięcie wstęgi – od lewej: Jerzy Piotrowski, Pacjentka, Jacek Grajewski

Pierwsze kosze...

I pierwsze bramki… (strzela Jacek Grajewski :) )

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna

28 października 2021

Z radością informujemy, że od 1 października rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna. Główne obszary działalności Stowarzyszenia to wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, osób uzależnionych oraz osób potrzebujących, zagrożonych marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum profilaktyki edukacji i terapii "Kontakt", Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Punkt Interwencji Kryzysowej) oraz Dom Matki i Dziecka "Słonecznik".

W ramach tej współpracy współfinansujemy przez 9 miesięcy projekt „Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży”. Beneficjenci z powiatu cieszyńskiego - w wieku od 9 do 20 lat - otrzymają niezbędne wsparcie psychologiczne. Zostaną uruchomione 4 grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, borykających się po pandemii z poczuciem osamotnienia, nieśmiałością, depresją czy myślami samobójczymi. Udział w realizowanym programie ma na celu rozwój umiejętności społecznych, życiowych oraz zaspokajania potrzeb psychicznych i emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie.

Projekt zakłada m.in. 204 godziny spotkań grup socjoterapeutycznych oraz wycieczkę integracyjną dla uczestników. Działania obejmą minimum 32 osoby.

Koszt projektu to 41 500 zł.

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy współpracę z kolejnym, trzecim już Centrum Pomocy Dzieciom

18 października 2021

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i w okresie od października br. do września 2022 r. będziemy współfinansować działalność Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Głogowie, prowadzonego przez tę organizację.

Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Działalność organizacji jest prowadzona w ramach dwóch obszarów: Młodzieżowego Miejsca Spotkań, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, spędzać czas, realizować projekty społeczne oraz Centrum Pomocy Dzieciom, oferującego kompleksowe wsparcie najmłodszym potrzebującym i ich rodzicom/opiekunom.

CPD prowadzone przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest trzecią tego rodzaju placówką, której działalność współfinansujemy. Podobnie jak ma to miejsce w Centrach Pomocy Dzieciom w Gdańsku i Warszawie, głogowskie CPD wspiera dzieci oraz rodziców/opiekunów poprzez interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. Beneficjenci mogą otrzymać m.in. pomoc psychologiczną, psychiatryczną, prawną, edukacyjną czy pediatryczną. Placówka oferuje dzieciom również możliwość uczestnictwa w psychoterapii grupowej metodą DMT (psychoterapia tańcem i ruchem), a rodzicom udział w grupie edukacyjnej podnoszącej kompetencje wychowawcze. Centrum dysponuje także przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci pokojem przesłuchań. Placówka prowadzi ponadto działania edukacyjne skierowane do grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z dzieckiem i rodziną.

CPD w Głogowie jest jedyną taką placówką w południowo-zachodniej Polsce. Odbiorcami jej działań są dzieci z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. W ramach projektu współfinansowanego przez naszą Fundację zostało zaplanowanych m.in. 1540 godzin konsultacji psychologicznych i terapeutycznych, które mają objąć 300 osób.

Koszt projektu to 150 000 zł.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA można znaleźć tutaj.

   

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy współpracę z Fundacją Atalaya

13 października 2021

Z radością informujemy, że od 1 października rozpoczęliśmy współpracę z warszawską Fundacją Atalaya. Misją Fundacji jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do realizacji potrzeb rozwojowych młodzieży usamodzielniającej się i opuszczającej ramy systemu pieczy zastępczej. Obecnie Fundacja obejmuje swoim wsparciem około 60 osób, z czego 10 przebywa w mieszkaniach wspomaganych.

W ramach tej współpracy współfinansujemy przez okres jednego roku projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” dla 10 usamodzielniających się wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Młodzież w wieku 18-26 lat będzie przygotowywać się do samodzielnego życia dzięki pobytowi w 5 mieszkaniach wspomaganych oraz uczestnictwie w działaniach zwiększających samodzielność i wzmacniających kompetencje społeczne. Kluczowym elementem programu jest specjalistyczna pomoc opiekunów mieszkań, z którymi uczestnicy stworzą Indywidualne Plany Rozwoju, wyznaczające cele rozwojowe w najważniejszych obszarach - m.in: mieszkaniowe, relacyjne, finansowe, zawodowe czy edukacyjne. Młodzież będzie także współpracować z doradcą zawodowym oraz weźmie udział w warsztatach rozwojowych. Dodatkowo opiekunowie mieszkań będą wspierać wychowanków w odkrywaniu nowych, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Projekt zakłada, że w ciągu roku 7 uczestników osiągnie samodzielność mieszkaniową.

Koszt projektu to 80 400 zł.

Więcej informacji o Fundacji Atalaya można znaleźć tutaj.

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wakacje 2021

4 października 2021

Choć lato już minęło, to dla niektórych wakacje dopiero się skończyły. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku z wyjazdów wakacyjnych i wycieczek skorzystali podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce oraz podopieczni Fundacji Ocean Marzeń.

Około 150 wychowanków z SOS Wiosek Dziecięcych, Młodzieżowych Wspólnot Mieszkaniowych, Programów dla Młodzieży oraz Domów Czasowego Pobytu odpoczywało i zbierało doświadczenia w różnych zakątkach Polski – m.in. w miejscowościach nadmorskich (Łeba, Mielno), w Górach Świętokrzyskich oraz na Mazurach. Czekały na nich takie atrakcje jak wizyty w muzeach, wycieczki górskie, jazda konna, czy sporty wodne.

Wychowankowie Fundacji Ocean Marzeń mogli zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia żeglarskie podczas dwóch rejsów – szkoleniowego i wędrownego – po jeziorach mazurskich, w których łącznie wzięło udział 37 uczestników.

Wyjazdy uczyły dzieci i młodzież samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie, umożliwiły odkrywanie nowych miejsc i poszerzenie wiedzy o świecie. Mamy nadzieję, że podopieczni wrócili do domów wypoczęci i zrelaksowani, pełni sił do nauki w nowym roku szkolnym.

Całkowity koszt obu Projektów Wakacje wyniósł 163 408 zł.

   

Rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Kontrakt Robinsona”

30 czerwca 2021

1 czerwca rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już edycję projektu „Kontrakt Robinsona” realizowanego przez Fundację Robinson Crusoe.

W ramach programu skierowanego do młodzieży z pieczy zastępczej, podopieczni Fundacji Robinson Crusoe – w zamian za wykonanie 80 godzin prac społecznych – otrzymują dofinansowanie wybranego kursu lub sprzętu (np. kursu na prawo jazdy, zakupu sprzętu komputerowego), który przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Młodzież biorąca udział w projekcie uczy się wytrwałości i konsekwencji w realizacji ambicji zawodowych i edukacyjnych oraz odpowiedzialności społecznej. Uczestnicy programu są wolontariuszami w wybranych przez siebie instytucjach (np. schroniskach dla zwierząt, domach opieki dla osób starszych, świetlicach środowiskowych) rozwijając swoje kompetencje i zainteresowania.

Do tej pory programem objęto 39 uczestników, a w obecnej edycji projektu wsparcie otrzyma 30 młodych osób.

Koszt projektu to 73 900,00 zł.


   

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Budowa boiska i placu zabaw przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

1 czerwca 2021

Miło nam poinformować, że wkrótce rozpoczynamy budowę integracyjnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Szpital oferuje rehabilitację na Oddziale Ogólnoustrojowym oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej dla około 70 pacjentów (do 18 roku życia) oraz wizyty w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych. W placówce funkcjonuje też szkoła przyszpitalna, do której uczęszczają pacjenci długotrwale hospitalizowani. Szpital do tej pory nie dysponował bezpiecznym terenem służącym zajęciom sportowym i zabawie.

Po rozpoznaniu potrzeb pacjentów została przygotowana koncepcja integracyjnego placu zabaw – przeznaczonego dla najmłodszych pacjentów – oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę.

Poniżej wizualizacje obu obiektów.

   


   
 

Mamy nadzieję, że już wkrótce pacjenci szpitala będą mogli korzystać z bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, umożliwiającej zabawę i sprzyjającej procesowi powrotu do zdrowia. Czekamy na rozpoczęcie prac budowlanych, ich efektami będziemy się dzielić na naszej stronie internetowej i profilu Facebook.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń

30 maja 2021

Z radością informujemy, że rozpoczynamy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowywaniu ich do dorosłego życia poprzez żeglarstwo, które stanowi narzędzie pracy z podopiecznymi – pomaga kształtować w nich odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej.

Fundacja Ocean Marzeń organizuje rejsy śródlądowe i morskie, prowadzi szkolenia na stopnie żeglarskie: żeglarza i sternika jachtowego oraz finansuje naukę w szkołach morskich. Oferowane wsparcie jest długoterminowe i kompleksowe – poza programem szkoleniowym, podopieczni zostają objęci programem wychowawczym ukierunkowanym na kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych.

Uczestnicy rejsów organizowanych przez Fundację mają szansę rozwijać swoje mocne strony, wzmacniać poczucie własnej wartości oraz poszerzać swoje horyzonty. Dodatkowo, działania w ramach programu, służą mobilizowaniu dzieci i młodzieży do wysiłku fizycznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze w organizacji letniego wypoczynku. Doświadczenia zdobyte podczas rejsów szkoleniowych i wędrownych motywują uczestników do spełniania marzeń i realizacji założonych celów. Dla niektórych wychowanków udział w rejsach stanowi szansę na zdobycie zawodu i podjęcie pracy. Najbardziej zmotywowane osoby mają szansę uzyskać stypendia w szkołach morskich i odbyć całoroczne płatne staże na statkach handlowych na całym świecie. Od 2015 roku wychowankowie stanowią część zespołu Fundacji – prowadzą jachty i realizują szkolenia dla kolejnych uczestników.

W ciągu minionych 10 lat w 56 rejsach śródlądowych i 18 rejsach morskich, organizowanych przez Fundację Ocean Marzeń, udział wzięło ponad 900 uczestników z całej Polski. Obecnie Fundacja ma pod opieką grupę 85 osób.

W ramach naszego – pierwszego – wspólnego projektu odbędą się dwa obozy żeglarskie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: wędrowny rejs stażowy dla 18 kadetów i aspirantów na kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej (11 dni) oraz szkolenie żeglarskie dla 19 kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej na stopień Żeglarza Jachtowego oraz certyfikat Sternika Jachtowego (18 dni). W ramach planowanych rejsów uczestnicy będą mogli nabyć pierwsze umiejętności żeglarskie lub podnieść swoje kwalifikacje.

Więcej informacji o Fundacji Ocean Marzeń można znaleźć tutaj.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczęliśmy kolejne projekty z zakresu wsparcia dzieci uchodźczych

28 maja 2021

Rozpoczęliśmy współfinansowanie czwartej edycji projektu „Wsparcie rodzin cudzoziemskich w Łomży” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz trzeciej edycji projektu „Przystanek Świetlica” prowadzonego przez Fundację Dla Wolności.

W ramach trwającej od 2018 roku współpracy z Fundacją Ocalenie kontynuujemy nasze wsparcie finansowe świetlicy dla dzieci uchodźczych – głównie narodowości czeczeńskiej – w Łomży. Świetlica, działająca w dni powszednie w godzinach popołudniowych, udziela wsparcia około 40 dzieciom. W ramach zajęć podopieczni otrzymują pomoc edukacyjną, wsparcie w odrabianiu lekcji oraz rozwijają swoje kompetencje językowe. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych otrzymują również stałe wparcie psychologa i mentora kulturowego. Wychowawcy świetlicy pozostają w stałym kontakcie zarówno z rodzicami, jak i szkołami podopiecznych, by móc zapewnić dzieciom kompleksową i dostosowaną do ich potrzeb pomoc.

Kolejnym rozpoczętym w maju projektem jest „Przystanek Świetlica” prowadzony przez Fundację Dla Wolności na rzecz dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. W ramach zajęć świetlicowych odbywających się 3-4 razy w tygodniu, około 50 dzieci otrzymuje stałe wsparcie edukacyjne, rozwija swoje zainteresowania i talenty oraz uczestniczy w działaniach integracyjnych i wycieczkach. W związku z planowanym zamknięciem Ośrodka, w ramach projektu udzielane jest również wsparcie dla rodzin w procesie opuszczania placówki: indywidualne konsultacje z asystentami kulturowymi i pomoc w znalezieniu mieszkania. Ponadto zostanie przeprowadzona diagnoza środowiska uchodźców w Warszawie i okolicach, która pozwoli na zaplanowanie działań na rzecz tej grupy w przyszłości.

       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu „OBCY? Zbliżenia”

13 maja 2021

11 maja 2021 roku rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już, edycję projektu „OBCY? Zbliżenia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które wspiera działania na rzecz rodzin uchodźczych w Ośrodku Dla Cudzoziemców w Łukowie na Lubelszczyźnie.

W obecnym projekcie finansujemy 120 godzin zajęć edukacyjno-artystycznych dla grupy 60 dzieci przebywających w Ośrodku. Program obejmuje wsparcie w edukacji zdalnej, naukę języka polskiego poprzez aktywności artystyczne, zajęcia informatyczne dla młodzieży oraz zajęcia rozwijające talenty dzieci – grupy muzyczne, plastyczne i teatralne.

Projekt zakłada również działania poza Ośrodkiem – wyjazdy wakacyjne dla dzieci i ich rodzin oraz spotkania warsztatowo-informacyjne z mieszkankami Ośrodka, podczas których zainteresowane osoby będą mogły bliżej poznać sytuację uchodźców w Polsce.

Ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” współpracujemy od 2019 roku, a bieżący projekt realizowany będzie przez kolejnych 12 miesięcy – do 30 kwietnia 2022 roku.

Koszt projektu to 40 000 zł.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesteśmy obecni na Facebooku

8 kwietnia 2021

Z radością informujemy, że od marca 2021 roku prowadzimy profil Fundacji Drzewo i Jutro na Facebooku! Mamy nadzieję, że dzięki temu informacje o naszej działalności trafiają do większego grona odbiorców.

Na naszym profilu udostępniamy publikacje o aktualnych działaniach Fundacji oraz aktywności organizacji partnerskich. Dzięki temu można dowiedzieć się o planowanych wydarzeniach, które współfinansowane są z naszych środków, a także zobaczyć relacje z tych wydarzeń. Na profilu będą pojawiały się również podsumowania zakończonych projektów oraz informacje o rozpoczęciu nowych działań i nawiązaniu nowych partnerstw.

Zachęcamy do odwiedzenia i obserwowania naszego profilu!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakończyliśmy kolejny projekt edukacji ekologicznej

5 marca 2021

W ramach nowego obszaru działań rozwijanego od 2019 roku – edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży – zakończyliśmy projekt „EkoRok ze Źródłami”, realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych (ODE) „Źródła” z siedzibą w Łodzi. Wspólne działania będą kontynuowane i rozwijane w 2021 roku.

W trakcie projektu przeprowadzono 259 warsztatów ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu edukacji globalnej dla 4393 uczniów szkół i przedszkoli. Nauczyciele mogli dokonać wyboru spośród wielu tematów zajęć – nawiązujących do pór roku i zjawisk zachodzących w przyrodzie – z oferty udostępnionej na stronie internetowej ODE „Źródła". Zorganizowano także 12 warsztatów rodzinnych o charakterze przyrodniczo-ekologiczno-artystycznym (m.in. „Naturalni muzykanci – warsztaty muzykowania i tworzenia naturalnych instrumentów”, „Którędy poszedł dzik? – warsztat przyrodniczy w terenie w Lesie Łagiewnickim”), w których uczestniczyło łącznie 400 osób. Ośrodek nawiązał również współpracę z siecią łódzkich bibliotek publicznych, dla których zorganizował cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie pt. „Zaproś drzewa do biblioteki”, w którym udział wzięło 25 pracowników. W ramach projektu zorganizowano także cykl szkoleń kształcących trenerów edukacji ekologicznej oraz kursy doskonalące dla kadry „Źródeł”.

Trenerzy Ośrodka doceniają wartość zajęć prowadzonych stacjonarnie, dlatego w momencie wprowadzenia ograniczeń wynikających z pandemii, starali się organizować jak najwięcej działań w plenerze (Park Piłsudskiego w Łodzi, Las Łagiewnicki, zielone tereny przyszkolne). Ostatecznie dla części warsztatów konieczne było przyjęcie formy online. Zespół „Źródeł” wykazał się kreatywnością organizując warsztaty w taki sposób, by nie traciły walorów edukacyjnych, a jednocześnie były ciekawe i aktywizujące. Ośrodek dostosował się do obecnej sytuacji, systematycznie poszerzając swoją ofertę warsztatów online. Wprowadzenie tej formy zajęć umożliwiło zwiększenie zasięgu warsztatów z terenu Łodzi na całą Polskę.

Koszt projektu wyniósł 50 000 zł.

       

    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Za nami piąty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

26 lutego 2021

W tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) – jedna z naszych pierwszych organizacji partnerskich – obchodzi 30-lecie działalności. W ciągu pięciu lat współpracy przekazaliśmy FDDS 3 000 372,75 zł wspierając kluczowe programy i działania:

• Od 2016 roku współfinansujemy działalność Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie – placówki kompleksowo i interdyscyplinarnie wspierającej dzieci z doświadczeniem przemocy i ich opiekunów. Tylko w 2020 roku z pomocy Centrum skorzystało ponad 440 osób, w tym 185 dzieci. Pomocy udzielano z uwzględnieniem ograniczeń epidemicznych, a jej formy dostosowywano do indywidualnych potrzeb beneficjentów. W ramach działalności CPD dzieci i ich opiekunowie mogli korzystać z indywidualnych porad psychologicznych, grupowych zajęć terapeutycznych, konsultacji psychiatrycznych, wsparcia socjalnego i edukacyjnego, pomocy lekarza pediatry oraz wsparcia w uczestnictwie w procesach karnych.

• Od 2017 roku współfinansujemy prowadzenie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – jednej z najbardziej znanych infolinii, udzielającej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu psychicznego, w formie kontaktu telefonicznego i online. W 2020 roku konsultantki i konsultanci Telefonu Zaufania odebrali ponad 60 tysięcy połączeń telefonicznych od dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia. Odpisano na 12,5 tysiąca wiadomości online oraz przeprowadzono ponad 700 interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. W ubiegłym roku pracownicy musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, takimi jak konieczność pracy zdalnej oraz drastycznie zwiększająca się liczba sytuacji wymagających interwencji ratujących zdrowie lub życie. Mimo trudności i wyzwań związanych z pandemią udało się utrzymać ciągłość działań Telefonu Zaufania.

• Od 2019 roku współfinansujemy działalność Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku – piątej placówki w sieci Centrów Pomocy Dzieciom FDDS. Podobnie jak w Warszawie, CPD w Gdańsku zapewnia kompleksową pomoc dzieciom – ofiarom przemocy i ich opiekunom poprzez działania terapeutyczne, konsultacje psychiatryczne, pomoc grupową oraz wsparcie dzieci w uczestnictwie w procesach karnych. W 2020 roku pomoc uzyskało niemal 400 osób, z czego około połowę stanowiły dzieci.

W 2021 roku kontynuujemy wsparcie finansowe dla wszystkich dotychczasowych projektów.

           

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakończyliśmy pierwszy projekt edukacji ekologicznej młodzieży

25 stycznia 2021

Działania z zakresu edukacji ekologicznej rozpoczęliśmy w 2019 roku współpracą z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie i Ośrodkiem Działań Edukacyjnych „Źródła”. Pilotażowy projekt „Climate of change // My Revolution realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie i finansowany przez Fundację Drzewo i Jutro jest pierwszym zakończonym projektem w tym obszarze.

W ramach tego Projektu odbył się cykl 6 warsztatów dla młodzieży, w których wzięło udział 147 uczestników – uczniów szkół średnich oraz młodych aktywistów ekologicznych. Wszystkie warsztaty dotyczyły przyczyn i konsekwencji nieodpowiedzialnej produkcji i konsumpcji dla środowiska i ludzi, w tym: zużycia zasobów, zanieczyszczenia środowiska i łamania praw człowieka. Uczestnicy próbowali zrozumieć, jaką rolę odgrywają konsumenci i co na co dzień mogą zrobić, by w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmian klimatu. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła konieczność realizacji spotkań w trybie online, co stanowiło wyzwanie organizacyjne. Udało się jednak utrzymać duże zainteresowanie warsztatami, mimo zmiany ich formuły.

Ponadto, w ramach działań w projekcie opracowano i opublikowano 3 poradniki konsumenckie, które w przystępny sposób dają wskazówki, jakie działania może podjąć każdy z nas w trosce o klimat:

Poradnik „Moda Vintage, czyli dlaczego i jak warto kupować używane” – zawiera konkretne wskazówki jak i gdzie kupować używaną odzież, aby ograniczyć negatywny wpływ nadmiernej produkcji odzieży na środowisko naturalne.

Poradnik „Zmiany klimatu to nie żarty, czyli co możesz zrobić już dziś” – przedstawia najważniejsze problemy i zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz szereg praktycznych porad i konkretnych przykładów działań, w które można się angażować, aby realnie wpływać na zmianę sytuacji.

Poradnik „Zielone wydarzenia, czyli jak zorganizować event eko i fair?” – opisuje, w jaki sposób wydarzenia masowe mogą wpływać negatywnie na klimat (np. poprzez zwiększone zużycie jednorazowych plastikowych naczyń, czy generowanie śladu węglowego) oraz pokazuje, jak je organizować, by tego uniknąć.

Wszystkie poradniki zostały opracowane w wersji elektronicznej i dostępne są na stronie internetowej Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie: www.ekonsument.pl, w dziale Materiały.

Koszt projektu wyniósł 40 000 zł.

Mamy nadzieję, że wiedza, jaką zdobyli uczestnicy warsztatów i odbiorcy poradników, będzie im pomagała w podejmowaniu odpowiedzialnych i świadomych wyborów konsumenckich.

       

              

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Za nami piąta edycja Programu Wakacje dla wychowanków SOS Wiosek Dziecięcych

24 listopada 2020

Już piąty raz, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro, podopieczni Stowarzyszenia SOS z Wiosek Dziecięcych, Młodzieżowych Wspólnot Mieszkaniowych, Programów dla Młodzieży oraz Domów Czasowego Pobytu, mogli skorzystać z wyjazdów wakacyjnych.


W tym roku, z uwagi na pandemię Covid-19 i związane z nią restrykcje oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa, organizacja wyjazdów wakacyjnych była dużym wyzwaniem. Jednocześnie, okres pandemii oraz związany z nią stres i ograniczenia (przymusowe przebywanie w domu, szkoła online) sprawiły, że możliwość zmiany otoczenia, kontaktu z naturą i rówieśnikami oraz zdobycia nowych doświadczeń były w tym roku wyjątkowo istotne i potrzebne.


Dzięki determinacji i wytrwałości kadry SOS Wiosek Dziecięcych w poszukiwaniu alternatywnych, zapewniających bezpieczeństwo form wypoczynku, udało się zorganizować w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku 59 wyjazdów dla 175 uczestników. Dużym sukcesem była różnorodność zapewnianych atrakcji – podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce wyjechali w tym roku między innymi na obóz jeździecki, piłkarski, survivalowy, turnus rehabilitacyjny, kolonie socjoterapeutyczne, rejs po Pojezierzu Mazurskim, rajd rowerowy po Górach Świętokrzyskich, wyjazd rekreacyjny nad morze i w okolice parków narodowych. Wyjazdy te stwarzały uczestnikom okazje do aktywnego wypoczynku, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, a także podczas wyjazdów rodzinnych (w których uczestniczyli wraz z opiekunami) – wzmacniania więzi z dorosłymi. Wyjazdy uczyły dzieci i młodzież samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie, umożliwiły odkrywanie nowych miejsc i poszerzenie wiedzy o świecie. Z relacji kadry SOS Wiosek Dziecięcych wiemy, że podopieczni wrócili do domów wypoczęci i zrelaksowani, z nowymi siłami do nauki w nowym roku szkolnym.


Całkowity koszt Projektu Wakacje wyniósł 211 668 zł
 

           

       

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Otwarcie placu zabaw przy Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

2 października 2020

Przedstawicielki Fundacji Drzewo i Jutro uczestniczyły w otwarciu placu zabaw dla małych pacjentów Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku, które odbyło się 2 października 2020 roku. Budowę realizowała Fundacja na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci „Pomóż Im”, ze środków pozyskanych od darczyńców indywidualnych, firm oraz innych podmiotów i organizacji. Łączny koszt realizacji „Oazy Radości” to kwota 366 241,27 zł. Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała zakup i montaż części wyposażenia placu zabaw (m.in. karuzelę integracyjną, trampolinę i huśtawki), w kwocie 63 195, 27 zł. Z nowego placu zabaw korzystają dzieci z chorobą nowotworową przebywające na leczeniu w klinice, co stanowi uzupełnienie terapii medycznej. Do tej pory na terenie szpitala nie było miejsca do rekreacji i wypoczynku pacjentów, które pomogłoby w realizacji potrzeb rozwojowych dzieci.


Mamy nadzieję, że nowy plac zabaw pomoże małym pacjentom odetchnąć od trudów terapii i sprawi, że na ich twarzach pojawi się uśmiech. Zainteresowanie uroczystością, jakie wykazywały dzieci spoglądając ze szpitalnych okien, może to potwierdzać.

       

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Otwarcie integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

10 września 2020

10 września odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, którego modernizację zaprojektowała, przeprowadziła i sfinansowała Fundacja Drzewo i Jutro. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Fundacji, Kuratorium Oświaty, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz uczniowie.

Nowy plac zabaw został w pełni dostosowany do potrzeb uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Placówka ta zajmuje się całościową edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (w wieku 7-21 lat), niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (w wieku 3-25 lat), a także osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (do 24 roku życia). Ze względu na zróżnicowany wiek i możliwości uczniów, plac zabaw zaopatrzono zarówno w urządzenia zabawowe dla dzieci (również specjalistyczne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową) jak i w urządzenia fitness, przeznaczone dla starszych uczniów. Wyposażenie zostało wzbogacone o elementy edukacyjne, zapewniające dodatkową stymulację słuchową i wzrokową.

Koszt całej inwestycji wyniósł 351 129,82 zł.

 

        

    

 

Mamy nadzieję, że codzienne zabawy na terenie nowego placu zabaw sprawią uczniom wiele radości.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Oficjalne otwarcie zmodernizowanej Pracowni Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka

1 czerwca 2020

Z ogromną radością informujemy, że zakończyliśmy generalny remont Pracowni Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (Międzylesiu).

To pierwszy tak duży infrastrukturalny projekt, w który zaangażowała się Fundacja Drzewo i Jutro. Razem z przygotowaniami zajął on półtora roku - od września 2018 do sierpnia 2019 roku trwały prace koncepcyjne i przygotowawcze, a we wrześniu 2019 roku wykonawcy rozpoczęli prace budowlane, które zakończyły się w maju bieżącego roku. Całkowity koszt zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowego remontu Pracowni Hydroterapii wyniósł ponad 3.5 miliona złotych i był w całości finansowany ze środków FDJ.
 

Jak wygląda zmodernizowana Hydroterapia? Zobaczcie sami:

    

 

Kompleksowy remont Hydroterapii obejmował:

• wymianę niecek basenowych na nowoczesne niecki stalowe wraz z elementami hydromasaży do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych;
• wyposażenie systemu uzdatniania wody w odkażanie - technologię chlorowania wody wspomaganą uzdatnianiem ozonowym i promieniami UV oraz wyposażenie basenów w przelewowy system obiegu wody;
• stworzenie nowego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń;
• wymianę wszystkich okładzin ceramicznych oraz malowanie dekoracyjne ścian;
• modernizację natrysków, przebieralni i szatni;
• modernizację pomieszczeń z wannami do hydromasażu;
• remont łazienek i stworzenie łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;
• wymianę okien.

     

         

    


Ponadto, wykraczając poza planowany zakres remontu, Fundacja sfinansowała zakup dodatkowej hydrobieżni dla dzieci wraz z asekuracją sufitową oraz jednej z nowych wanien do rehabilitacji, które zostały zainstalowane w wyremontowanej przestrzeni Pracowni Hydroterapii.

  

 

Jak było wcześniej?

  

Przestarzały, nieefektywny system oczyszczania wody basenowej i dawkowania chloru powodował częste awarie i nieodpowiedni stan czystości wody. Brak odpowiedniej wentylacji był dyskomfortem dla wszystkich przebywających w pomieszczeniach hydroterapii - pacjentów, rodziców i kadry. Stare budownictwo wpływało też na poziom bezpieczeństwa pacjentów i jakość zabiegów rehabilitacyjnych.
 

Przekazanie i otwarcie zmodernizowanej Hydroterapii

28 maja odbyło się oficjalne przekazanie przez Fundację Drzewo i Jutro wyremontowanej Pracowni Hydroterapii Centrum Zdrowia Dziecka. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Fundacji: Jacek Grajewski - kierownik projektu, Antonina Iwaszkiewicz - członkini Zarządu i Anita Czoska - koordynatorka projektów oraz przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka: dr n.med. Marek Migdał - Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, mgr inż. Janusz Zalewski - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych, dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz - Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Wanda Dróżdż - Kierownik Pracowni Fizjoterapii oraz Katarzyna Gardzińska - Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu. Już niebawem mali pacjenci z niepełnosprawnościami i ze schorzeniami neurologicznymi będą mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych w wodzie w zmodernizowanych pomieszczeniach Hydroterapii, wyposażonych w najwyższej jakości urządzenia, wspierające proces powrotu do zdrowia.

     

 

Podziękowania

Dziękujemy naszemu Partnerowi - Centrum Zdrowia Dziecka za współpracę przy projekcie: Dyrektorowi IPCZD dr n. med. Markowi Migdałowi, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Januszowi Zalewskiemu oraz Kierownik Kliniki Rehabilitacji dr hab. n. med. Małgorzacie Łukowicz, za zaangażowanie, udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej oraz bezpośredni udział w kontroli i koordynacji prac.

Szczególne podziękowania kierujemy do Joanny Maliszewskiej - pomysłodawczyni projektu i przedstawicielki Zarządu Fundacji Drzewo i Jutro.

Nie bylibyśmy w stanie podjąć się realizacji tego projektu, gdyby nasze drogi nie skrzyżowały się z Jackiem Grajewskim, który na co dzień jest dyrektorem zarządzającym Wesolandii i o basenach wie wszystko. Jako kierownik projektu koordynował on pracę wszystkich branż i wykonawców i, jak wyliczyliśmy, spędził w Pracowni Hydroterapii ponad 800 godzin!

Dziękujemy także Arturowi Kolanowskiemu, Rafałowi Górniewiczowi i Tomaszowi Fedorowiczowi - inspektorom budowlanym, którzy czuwali nad jakością prac budowlanych i remontowych.

Dziękujemy również wszystkim Wykonawcom, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją w realizacji tego skomplikowanego projektu:

• Generalny wykonawca / Technologia basenowa: Aqua World - Arkadiusz Wajs, Artur Tomczyk,
• Architektura wnętrz: KPLA - Piotr Kostrzewski,
• Wentylacja: Elbas - Zbigniew Wnukowicz, Mariusz Jabłoński, Michał Młynarczyk,
• Budownictwo i ceramika: BUDMIX-3 - Tomasz Świtała,
• Okna: Kalbud - Andrzej Kalbarczyk,
• Wyposażenie przebieralni: BX System - Krzysztof Molek, Zbigniew Grzesik.

Za koordynację pracy wszystkich branż, elastyczne oraz skuteczne reagowanie na pojawiające się zmiany, utrudnienia i niespodzianki, dziękujemy Arkadiuszowi Wajsowi i Markowi Skutnikowi.
 

Bardzo się cieszymy, że efekty naszych działań i pracy przez lata będą służyły małym Pacjentom Centrum Zdrowia Dziecka.
Życzymy im szybkiego powrotu do pełni sił i zdrowia!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hydroterapia w CZD – obecny etap remontu

29 stycznia 2020

Kompleksowy remont i modernizację Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka Fundacja Drzewo i Jutro rozpoczęła we wrześniu 2019 roku (o szczegółach przeczytasz tutaj). Do dzisiaj wykonano już większość przewidzianych prac:

- Zamontowano i obudowano konstrukcję dla nowych niecek basenowych, elementy technologii basenowej (filtry, zbiorniki i dezynfektory) są już gotowe i obecnie instalowane są pompy do uzdatniania wody.
 

     

Na zdjęciach obudowa niecek basenowych, filtr do uzdatniania wody i pompy obiegowe basenów.
 

- W końcowej fazie jest instalacja nowych systemów wentylacyjnych i grzewczych: zostały już rozprowadzone kanały wentylacyjne i założono centralę wentylacyjną.

 

     

Na zdjęciach nowe kanały i centrala wentylacyjna.

- Rozpoczęto także przygotowania do prac wykończeniowych: wylano posadzki, zrobiono izolacje styropianowe i zaszpachlowano sufity. Zamontowano również nowe okna.
 

     

Na zdjęciach wylane posadzki, zaszpachlowane sufity i nowe okna pomieszczeń Hydroterapii.
 

Do zakończenia remontu pozostało: wykonanie okładzin ceramicznych i malowanie ścian; aranżacja i wyposażenie natrysków, przebieralni, łazienek i recepcji; zamontowanie wanien i innych urządzeń do rehabilitacji oraz dalsze prace wykończeniowe.

Z przyjemnością informujemy także, że w ostatnim tygodniu Rada i Zarząd Fundacji Drzewo i Jutro podjęli decyzję o sfinansowaniu zakupu dodatkowej hydrobieżni dla dzieci wraz z asekuracją sufitową, która będzie zainstalowana w wyremontowanej przestrzeni Oddziału. Nowe urządzenie zwiększy dostępność zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla pacjentów CZD. Zdecydowaliśmy się na ten – wychodzący poza ramy projektu renowacji Hydroterapii – zakup, chcąc zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki do rehabilitacji.

W toku remontu pojawiły się opóźnienia wynikające z konieczności dostosowania do siebie nowych instalacji Hydroterapii z istniejącymi instalacjami budynku Centrum Zdrowia Dziecka, które okazały się zbyt zużyte, aby możliwe było podłączenie do nich instalacji o nowszej technologii. Nieplanowana wymiana zużytych instalacji wymaga dodatkowego czasu, dlatego termin otwarcia Hydroterapii został przesunięty o miesiąc i planowany jest na koniec marca 2020 roku.
 

Bardzo się cieszymy, że już za niespełna 2 miesiące pacjenci, ich opiekunowie i kadra medyczna CZD będą mogli korzystać z pomieszczeń i urządzeń zmodernizowanej Hydroterapii.
 

      

Na zdjęciach wizualizacje zmodernizowanej Hydroterapii.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

20 stycznia 2020

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem kryzysu jest także sytuacja, w której rodzina zmuszona jest do szukania schronienia w nieznanym, a często także obcym językowo i kulturowo kraju. Adaptacje rodzin uchodźczych w Polsce wspierają organizacje pozarządowe, udzielając kompleksowego wsparcia: prawnego, materialnego i psychologicznego.

Jedną z najstarszych organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom jest Fundacja Ocalenie. Współpracujemy z nią od maja 2018 roku, współfinansując funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży (więcej o tym wspieranym przez nas projekcie przeczytasz tutaj). Widząc skalę problemu dzieci i rodzin cudzoziemskich w Polsce, ich ogromne potrzeby, a także pozytywne efekty, jakie płyną ze świadczonej im pomocy, postanowiliśmy poszerzyć grono wspieranych przez nas organizacji. Dlatego w 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z trzema nowymi organizacjami: Stowarzyszeniem "Dla Ziemi", Fundacją Dla Wolności i Fundacją Polska Gościnność.  

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” w ramach projektu „OBCY? Zbliżenia” prowadzi zajęcia dla dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie (woj. lubelskie). Zajęcia polegają na wyrównywaniu szans edukacyjnych i zapewnieniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom. Organizowane są warsztaty, zajęcia ogólnorozwojowe i wycieczki. Odbywają się również spotkania ze społecznościami lokalnymi przybliżające tematykę uchodźczą i pozwalające na osobiste spotkania z przedstawicielkami tej grupy. Do tej pory miało miejsce już kilka takich spotkań i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem.
 

            

Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz Klub Kobiet – prowadzone przez Stowarzyszenie "Dla Ziemi".
 

Kolejnym projektem, dofinansowywanym przez nas od września 2019 roku, jest projekt „Przystanek Świetlica” realizowany przez Fundację Dla Wolności, w ramach którego prowadzona jest Świetlica dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Podobnie jak w projekcie Stowarzyszenia "Dla Ziemi", opiekunowie w świetlicy wspierają edukację dzieci, zapewniają im zajęcia ogólnorozwojowe, organizują wycieczki i zapewniają wielowymiarowe wsparcie i bezpieczną przestrzeń zabaw.

 

         

Zajęcia w terenie dla dzieci w ramach projektu "Przystanek Świetlica" Fundacji dla Wolności.
 

Z Fundacją Polska Gościnność rozpoczęliśmy współpracę projektem „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”. Projekt polega na indywidualnym wsparciu dzieci z rodzin uchodźczych w nauce. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy w domach podopiecznych. Dzięki ich pomocy dzieci poprawiają swoje wyniki szkolne, poszerzają wiedzę i doskonalą znajomość języka polskiego. Istotne jest również to, że pracują zawsze z tą samą, znaną im osobą, z którą mogą budować trwałą, dającą poczucie bezpieczeństwa relację.

                      

Korepetycje dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy Fundacji Polska Gościnność.
 

Mamy nadzieję, że projekty te przyniosą pozytywne rezultaty nie tylko dla rodzin i dzieci uchodźczych, ale także dla lokalnych społeczności – uwrażliwiając je na wyzwania stojące przed rodzinami cudzoziemskimi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Remont Hydroterapii – co nowego?

4 listopada 2019

Trwa remont Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie największy i najbardziej skomplikowany projekt naszej Fundacji, o którym pisaliśmy tutaj. Prace poszczególnych branż posuwają się bardzo szybko. Poniżej przedstawiamy, na jakim jesteśmy etapie.

Nasi wykonawcy prowadzą obecnie prace rozbiórkowe, a więc m.in. skuwają glazurę i płytki w całym pomieszczeniu basenowym. Usuwane są również stare i niepotrzebne kanały wentylacyjne oraz robione są przebicia przez stropy, którymi poprowadzone zostaną nowe kanały, potrzebne do instalacji nowej centrali wentylacyjnej.
 

         

Skuwanie glazury w pomieszczeniu basenowym.


Została już także usunięta stara instalacja uzdatniania wody i rozpoczęły się przygotowania do budowy zbiorników przelewowych. Nowe okna do pomieszczeń Hydroterapii zostały już zamówione, a ich montaż odbędzie się w ostatnich etapach remontu. Planowany czas zakończenia remontu i modernizacji oddziału Hydroterapii – luty 2020.
 

     

Wyburzanie niecek basenowych i podwieszanych sufitów (stare kanały wentylacyjne).

 

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Wykonawcom za ogromne zaangażowanie i determinację w realizacji tego skomplikowanego projektu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Podsumowanie pilotażu programu Senior-Junior

30 września 2019

W poniedziałek, 30 września odbyło się w Łodzi oficjalne podsumowanie pilotażowego Programu Senior-Junior oferującego wsparcie w procesie usamodzielniania się młodzieży z pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze). Program jest nowatorskim projektem społecznym stworzonym i realizowanym przez Fundację Robinson Crusoe i finansowanym przez Fundację Drzewo i Jutro.

Pilotaż Programu Senior-Junior trwał 10 miesięcy i w tym czasie dobrani w pary Seniorzy (wyłonieni spośród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi) i Juniorzy (młodzież opuszczająca domy dziecka i rodziny zastępcze oraz rozpoczynająca samodzielne życie) regularnie spotykali się, aby omawiać trudności i wyzwania związane z wchodzeniem w dorosłość.

Pomysł, aby Seniorzy zostali mentorami i docelowo formalnymi opiekunami usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, to unikalny w skali kraju pomysł zaktywizowania grupy seniorów oraz stworzenia realnego wsparcia dla młodych osób będących w trakcie procesu usamodzielnienia, którym często brakuje – na tym etapie wchodzenia w dorosłość – wartościowych relacji z przyjaznymi dorosłymi.

 

Uczestniczy pilotażu oraz przedstawiciele Fundacji Robinson Crusoe.
 

Pilotaż programu Senior-Junior w ocenie uczestników, zarówno Seniorów, jak i Juniorow, był bardzo wartościowym doświadczeniem, ale też wymagającym i niełatwym. Co jednak najważniejsze, podkreślili oni, że jest on potrzebny i powinien być kontynuowany. Za sukces uznajemy fakt, ze 6 par z 12 rozpoczynających pilotaż, zdecydowało się uczestniczyć w kontynuacji programu. 
 

            

Na zdjęciach: jedna z par prezentująca swoje doświadczenia w formie japońskiego teatrzyku kamishibai oraz druga para, opowiadająca o swojej relacji przy pomocy kolażu ze zdjęciami.       

 

Pilotażowa edycja Programu przyniosła tez wiele refleksji i propozycji ulepszenia formuły programu. Te wnioski z pewnością pomogą Fundacji Robinson Crusoe w przygotowaniu kolejnych edycji projektu (które już zostały zapowiedziane przez prezesa Fundacji, Aureliusza Leżeńskiego) oraz w dłuższej perspektywie – pomogą rozszerzyć jego skalę, za co trzymamy kciuki!

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

30 września 2019

30 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to już piąta placówka ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom świadczących kompleksową, interdyscyplinarną pomoc dzieciom krzywdzonym i ich opiekunom. To już drugie, obok warszawskiego, Centrum Pomocy Dzieciom, które wspieramy. Więcej szczegółów na stronie projektu Pomoc dzieciom krzywdzonym.

Artykuł Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o otwarciu CPD w Gdańsku mogą Państwo przeczytać tutaj.


              

Na zdjęciach: uroczyste przecięcie wstęgi – z lewej strony Rafał Mikołajczyk, Zarząd FDJ oraz kolorowa molekuła – znak rozpoznawczy CPD.             
                        

Na zdjęciu Monika Sajkowska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, opowiadająca o idei Centrum.

 

Zdjęcia zostały wykonane przez Patatof Pictures.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy remont Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

17 września 2019

Z przyjemnością informujemy, że od pierwszych dni września – po wielu miesiącach przygotowań, badaniu potrzeb i projektowaniu optymalnych rozwiązań – rozpoczynamy remont Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (Międzylesiu). To pierwszy tak duży infrastrukturalny projekt, w który zaangażowała się nasza Fundacja. Całkowity koszt zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowego remontu Hydroterapii w wysokości ok. 3 mln zł. w całości jest finansowany ze środków Fundacji.

Jak powstał pomysł i idea zaangażowania się w remont Hydrotrapii w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD)? W roku 2017 wsparliśmy inicjatywę budowy Integracyjnego Placu Zabaw na terenie CZD (jako Fundacja Benefit Systems) i w czasie realizacji tego projektu usłyszeliśmy od kadry szpitala o największych obecnie wyzwaniach remontowych, jakimi są modernizacja Basenu i Hydroterapii. Są to obiekty funkcjonujące w ramach Kliniki Rehabilitacji CZD i służą dzieciom z często bardzo poważnymi schorzeniami neurologicznymi. To tam, pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej, dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i aktywnościach, które pomagają im (przynajmniej częściowo) odzyskać sprawność.

Dowiedzieliśmy się wtedy, że obszar rehabilitacji jest najbardziej niedofinansowany w Instytucie, a pomieszczenia Basenu i Hydroterapii nie były remontowane właściwie nigdy, czyli od momentu powstania w 1985 r.
 

                      

                       

   Pomieszczenia Hydroterapii – widok ogólny, sierpień 2019 r.
 

Zdecydowaliśmy się więc rozpocząć rozmowy z CZD o sfinansowaniu całościowego remontu Hydroterapii. Jej problemami są przede wszystkim:

 • przestarzały i nieefektywny system oczyszczania wody basenowej i dawkowania chloru, powodujący częste awarie i nieodpowiedni stan czystości wody;

 • brak wentylacji będący dyskomfortem dla wszystkich przebywających w pomieszczeniach hydroterapii – pacjentów, rodziców i kadry;

 • stare budownictwo – śliskie i niebezpieczne płytki, nieszczelne okna, niewydajne systemy grzewcze, nieodpowiedni podział pomieszczeń… i wiele innych.

 

              

       

Pomieszczenia Hydroterapii – detale; sierpień 2019 r.

 

Jako że wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju projektami budowlanymi, stało się jasne, że własnymi siłami (jako Zespół Fundacji) nie podołamy koordynacji tak dużego i skomplikowanego remontu. Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy Jacka Grajewskiego – na co dzień zarządzającego obiektem sportowo-basenowym Wesolandia oraz Artura Kolanowskiego, doświadczonego inspektora nadzoru budowlanego. To oni, jako specjaliści w swoich dziedzinach, są łącznikami między Centrum Zdrowia Dziecka, Wykonawcami i Fundacją. Po stronie Zarządu Fundacji całość projektu  koordynuje Joanna Maliszewska, która jest też pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia.

Na przełomie maja i czerwca przeprowadziliśmy konkurs ofertowy, a następnie wyłoniliśmy z niego wykonawców, którzy będą modernizować i remontować poszczególne części Hydroterapii (branże: projektowa, budowlana, wentylacyjna, technologii basenowej oraz okienna).
 

Kompleksowy remont  Hydroterapii będzie obejmował:

 • wymianę niecek basenowych na nowoczesne niecki stalowe wraz z elementami hydromasaży do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych;

 • wyposażenie systemu uzdatniania wody w odkażanie – technologię chlorowania wody wspomaganą uzdatnianiem ozonowym i promieniami UV;

 • wyposażenie basenów w przelewowy system obiegu wody;

 • stworzenie sprawnego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń;

 • wymianę wszystkich okładzin ceramicznych;

 • malowanie dekoracyjne ścian;

 • modernizację natrysków i przebieralni (nowa szatnia, wyposażona w szafki z HPL);

 • nowe miejsca na wanny do hydromasażu;

 • przebudowę łazienek i stworzenie łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;

 • wymianę okien.

 

       

Remont w toku – wrzesień 2019 r.

      

Wstępne wizualizacje nowej Hydroterapii.

 

W czasie remontu Hydroterapii dotychczasowi pacjenci będą korzystać z zajęć na dużym basenie, który będzie funkcjonował normalnie.

Mamy nadzieję, że remont przebiegnie bez większych opóźnień i z początkiem 2020 roku pacjenci CZD będą już mogli korzystać z odnowionych według najlepszych standardów pomieszczeń Hydroterapii.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.